Ethnien Namen of in Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Shabiyah (Algerien)

Name
Stämme in Algerien/SW & Mali/NO-15M21
Stämme in Algerien/NO-M-15M15
Stämme in Algerien/S-M & Mali/N & Niger/W-15M23
Stämme in Algerien/NO
Stämme in Algerien/N & NW
Stämme in Algerien/M-S
Stämme in Algerien/M-15M24
Stämme in Algerien/N-M-52M22
Stämme in Algerien/N-M-52M32
Stämme in Algerien/NO-M-52M28
Stämme in Algerien/NO-M-52M42
Stämme in Algerien/N-52M1
Stämme in Algerien/W-52M9
Stämme in Algerien-W-Mauretanien/N-52M36
Stämme in Algerien/NO & Tunesien/S-15M7
Stämme in Algerien/N-W vor 1930
Stämme in Algerien/N-O vor 1930
Stämme in Algerien/N-O vor 1930

   <back-zurück