Adjamu, Arebi, Bangala, Baoka, Belia, Bula, Dungu, Duru, Galeza, Gombari, Kisanga, Mosmali, Moto, Nakmangwe, Nepoko, Rawe, Ter Akara, Ugarrowa, Vula, Wamba

Name Nationale Region Source Not.
Adjamu Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Arebi Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Bangala Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Baoka Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Belia Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Bula Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Dungu Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Duru Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Galeza Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Gombari Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Kisanga Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Mosmali Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Moto Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Nakmangwe Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Nepoko Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Rawe Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Ter Akara Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Ugarrowa Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Vula Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Wamba Kongo (Demokratische Republik)/NO:M   to19

Home