Poko, Alia, Alimasi, Bagana, Bange, Bokoye, Bosokati, Danga, Dezi, Eliwa, Gabi, Gita, Ibamta, Karabo, Mopoie, Nala, Niangara, Rungu, Teli, Zeboinda

Name Nationale Region Source Not.
Poko Kongo (Demokratische Republik)/NO:M   to20 
Alia Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Alimasi Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19 (A??masi)
Bagana Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Bange Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Bokoye Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Bosokati Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Danga Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Dezi Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Eliwa Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Gabi Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Gita Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Ibamta Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19 (Ibamt?)
Karabo Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Mopoie Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Nala Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Niangara Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Rungu Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19
Teli Kongo (Demokratische Republik)/NO:M lit4 to19
Zeboinda Kongo (Demokratische Republik)/M:NO lit4 to19

Home