Pjem, Fem, Fyem, Paiem, Paiema , Pem, Pyem

Name Nationale Region Region LifAr Kategorie Source Not.
Pjem Nigeria/M       H.1965,S. 73  
-Fem Nigeria/M     Pjem H.1965,S. 73  
-Fyem Nigeria/M     Pjem H.1965,S. 73  
-Paiem Nigeria/M     Pjem H.1965,S. 73  
-Paiema  Nigeria/M     Pjem B.1940,S. 264  
-Pem Nigeria/M     Pjem H.1965,S. 73  
-Pyem Nigeria/M     Pjem M.1959, 13:4  

Home